Novosti

2016
Dec
13

Najavljen novi natječaj za operaciju 6.1.1. za mlade poljoprivrednike

Najavljen novi natječaj za operaciju 6.1.1. za mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavili su raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, za 21.12.2016. godine, pa vam donosimo pregled važnih informacija kako biste mogli vidjeti ispunjava li vaše poljoprivredno gospodarstvo kriterije za prijavu za ovaj natječaj i odgovaraju li vam postavljeni uvjeti. Članak je zasnovan na Pravilniku (NN 42/15) i objašnjenjima odredbi Pravilnika koja su dana kao Prilog I. prvog natječaja za ovu operaciju (NN 104/15), te nadopunjen praćenjem odgovora na pitanja korisnika tijekom prvog natječaja.

Prihvatljivi korisnici i uvjeti prihvatljivosti

Prvo što smatramo važnim za naglasiti je da ste pri prijavi bilo kojeg projekta obuhvaćenog mjerama ruralnog razvoja dužni ostaviti Potvrdu o ekonomskoj veličini gospodarstva i gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Više možete pročitati u članku Osnivanje poljoprivrednog gospodarstva i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva u slučaju ovog natječaja mora biti u iznosu većem od 8.000 EUR i manja od 50.000 EUR. Odmah na početku pojavila se dilema, budući da je naziv podmjere 6.1. „ Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, može li se na ovaj natječaj javiti netko tko raspolaže resursima ali do sada nije imao registrirano poljoprivredno gospodarstvo. Agencija za plaćanja je u svojim odgovorima na pitanja prebacivala lopticu na Savjetodavnu službu, pa smo pitali izravno njih da nam pojasne situaciju. Teoretski Savjetodavna služba vam može izdati potvrdu o ekonomskoj veličini gospodarstva i u slučaju da ste poljoprivredno gospodarstvo tek osnovali i 2016. godini, ali samo ako ste pri osnivanju prijavili površine koje već obrađujete i na kojima postoji proizvodnja u ovoj godini. U protivnom, bez obzira koliko imali zemlje prijavljene u Agenciji za plaćanja, ako na njoj nemate trenutno ništa posađeno, ona se smatra ugorom i njena ekonomska veličina je jednaka nuli.

Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.1 su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u;

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

d) zadruzi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Pri tome, mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti Upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1.rate.

Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu dostaviti potvrdu od Savjetodavne službe za SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti, te uz Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i mladog poljoprivrednika.

Za trgovačko društvo i zadrugu za koje mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan u podmjeri 6.1., poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku. Sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u podmjeri 6.1 smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64. Stoga mladi poljoprivrednik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora priloži Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u ne stariju od 15 dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je dužan najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće rate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Mladi poljoprivrednik je dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

a) kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda osim proizvoda ribarstva,

c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d) kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Posljednje dvije aktivnosti nije moguće prijaviti samostalno, nego potreba za njima mora proizlaziti iz ostalih aktivnosti, te one ne mogu biti jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba. Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba. Ovo je također novost u odnosu na ranija tumačenja u kojima je rečeno da navedeno može biti rabljeno ali samo od ovlaštenih prodavatelja.

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na plaću i doprinose zaposlenih vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 15.000 eura. Usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 2.500 eura.

Nedoumice vezane uz kriterije

(tablica s kriterijima odabira nalazi se na kraju članka)

Kriterij odabira broj 2- Vlasnički status poljoprivrednog gospodarstva

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu i imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u vlasništvu/posjedu. Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 5 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu te imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u drugoj ugovornoj obvezi na period više od 15 godina. Mladi poljoprivrednik koji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu ne može ostvariti bodove po ovome kriteriju.

Kriterij odabira 4- Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Određivanje stupnja razvijenosti JLS (kriterij odabira broj 4) koje je također bilo sporno i različito tumačeno od strane Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede, sada je promijenjeno i ne iskazuje se u postotnim udjelima lokacija nego je definirano: „Kada je mladi poljoprivrednik u poslovnom planu naveo više lokacija/područja u kojima se provode aktivnosti iz poslovnog plana, tada ostvaruje bodove za stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mjestu upisa poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika.“

Kriterij odabira 6- Aktivnosti iz poslovnog plana se provode u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima

Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 50% poljoprivrednog zemljišta upisano u ARKOD sustavu na područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju provoditi u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, kako bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju.

Što se tiče odgovarajućih stručnih znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti one trebaju biti osigurane u roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore, a ne kasnije od podnošenja trećeg zahtjeva za isplatu i pod uvjetom da se te potrebe navedu u poslovnom planu i odnose se na barem jedno od navedenog:

  • diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera,
  • završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine,
  • radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

Iznos potpore i način isplate

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine kako slijedi:

Isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore uz sljedeće uvjete:

– ukoliko korisnik nije prilikom podnošenja zahtjeva za potporu upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva isto mora biti prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate,

– sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima,

Isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

Isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Kriterij Odabira Za Tip Operacije 6.1.1. Potpora Mladim Poljoprivrednicima- Prilog I. Pravilnika (NN 42-15)... by on Scribd