Novosti

2017
Jan
16

Porezne promjene u oporezivanju dobiti i dohotka u 2017

Porezne promjene u oporezivanju dobiti i dohotka u 2017

Promjene u oporezivanju dobiti

Prva velika izmjena odnosi se na stopu poreza na dobiti koja je do sada iznosila 20%, a donesenim izmjenama smanjena je na 18%, a za porezna obveznike s manje od 3.000.000 kn godišnjih prihoda ona sada iznosi 12%.

Treba naglasiti da se pri izračunu predujma poreza na dobit za 2017. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2016. godinu, primjenjuju porezne stope 12% odnosno 18%. Dakle, pri obračunu poreza na dobit konačni porez za 2016. godinu treba izračunati po stopi od 20%, a predujmove za 2017. godinu po novim stopama.

Za porezne obveznike koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna uvedena je mogućnost utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu tj. da im u prihode ulazi samo ono što su u poreznom razdoblju stvarno naplatili.

Ukinuta je porezna olakšica za reinvestiranu dobit, a porezni poticaji za izvršene investicije i ulaganja u dugotrajnu imovinu provoditi će se samo putem posebnog propisa o poticanju ulaganja, Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 102/15) koji pruža mogućnost, ovisno o visini ulaganja u dugotrajnu imovinu i broju novootvorenih radnih mjesta, plaćanje poreza na dobit primjenom porezne stope od 0% u razdoblju do 10 godina.

 

Promjene u oporezivanju dohotka

Novi Zakon o porezu na dohodak stupa na snagu 1. siječnja 2017., odnosno već pri isplati plaća za 12. mjesec 2016., jer se predujmovi poreza i prireza na dohodak plaćaju za mjesec unaprijed (u plaći za prosinac obračunava se i plaća predujam poreza i preza za siječanj).

Povećanje osnovnoga osobnog odbitka i osobnog odbitka za uzdržavane članove Pravo na osnovi osobni odbitak koji umanjuje poreznu osnovicu imaju svi obveznici poreza na dohodak i on je fiksan za sve, te po novom Zakonu on mijenja s dosadašnjih 2.600,00 kn na 3.800,00 kn.

Osobni odbitak prema izmijenjenim odredbama je sljedeći: 

  • osnovni osobni odbitak – 3.800,00 kn
  • osnovni osobni odbitak za umirovljenike 3.800,00 kn
  • osobni odbitak za porezne obveznike iz I. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara – 3.800,00 kn
  • osobni odbitak za porezne obveznike iz II. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske – 3.800,00 kn.

 

Prikaz promjena poreznih razreda kod oporezivanja plaće i nove stope oporezivanja dohodaka

Novim Zakonom o porezu na dohodak uređeno je obračunavanje i plaćanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada po stopama od 24 % i 36 %.

Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kn te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kn.

Na jednak način obračunava se predujam poreza na dohodak i umirovljenicima, ali se nakon obračuna taj obračunani predujam poreza na dohodak smanjuje za 50%.

Predujam poreza na dohodak smanjuje se za 50 % i poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kako bi se dodatno poticao razvoj područja koja znatno zaostaju za nacionalnim prosjekom.

 

Promjena poreznih stopa ovisno o vrsti poreza na dohodak

 

Vrste dohotka

Prema novom Zakonu o porezu na dohodak

Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) – mjesečni predujam

Po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna i po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna

Drugi dohodak

24%

Dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine

12%

Dohodak od imovinskih prava

24%

Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava

24%

Dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine

12%

Dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

24%

Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

12%

Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

12%

Dohodak od osiguranja

12%

Dohodak po osnovi povrata doprinosa na temelju premašene najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

36%

Dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

36%

Dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga

36%

*Zakon o porezu na dohodak (NN 115/2016)

 

Najniža osnovica za obračun doprinosa i minimalna plaća za 2017. godinu

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima povećan je koeficijent za utvrđivanje minimalne

mjesečne osnovice s 0,35 na 0,38. S obzirom na to da je u Narodnim novinama br. 102/16. objavljenja prosječna mjesečna plaća po zaposlenome od siječnja do kolovoza u iznosu od 7.739,00 kn, nova najniža osnovica za obračun doprinosa prema novom izračunu za 2017. godinu iznosi 2.940,82kn (7.739,00x0,38).

Uredba o visini minimalne plaće za 2017. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 115/16. i iznosi 3.276,00 kuna. Ova minimalna plaća se treba uzeti u obzir pri isplati plaće za siječanj 2017. godine.