Novosti

2014
Mar
03

Javni poziv za sufinanciranje projekata strukturnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2014.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata strukturnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu na kojega se mogu javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu čiji članovi mogu biti fizičke i/ili pravne osobe koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Prijavu na ovaj javni poziv ne mogu podnijeti političke stranke, zadruge kao niti neprofitne organizacije koje nisu registrirane kao strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog javnog poziva mogu biti udruge čije je područje djelovanja tematski vezano za projekt odnosno ciljeve javnog poziva.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2014. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su:

a)      priprema natječajne/projektne dokumentacije za apliciranje projekata u području turizma na strukturne fondove EU (dokumentacija koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova EU kao što je: studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta, tehnička projektna dokumentacija – idejni, glavni, izvedbeni projekt, elaborati, analize – situacijske, ekonomske, tržišne, dozvole i dr.)

b)   Programi:

-    jačanja konkurentnosti članica/članova udruga

-   cjeloživotnog obrazovanja usmjereni na povećanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu - usmjereni na razvoj održivog turizma

-   usmjereni na kreiranje inovacija i novih proizvoda pametnih specijalizacija

-   usmjereni na razvoj posebnih oblika turizma definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

 

Obvezna dokumentacija za prijavu projekata je:

-          Opisni obrazac prijave (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen na hrvatskom jeziku, isključivo na računalu);

-          Obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen na hrvatskom jeziku, isključivo na računalu);

-          Životopis voditelja/voditeljice projekta za prijavitelja (na propisanom obrascu – Europass; popunjen i potpisan);

-          Izjava o partnerstvu (samo u slučaju partnerstva);

-          Životopis voditelja/voditeljice projekta za svakog od partnera u projektu (na propisanom obrascu – Europass, popunjen i potpisan)

-          Preslika Izvatka iz Registra udruga, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma prijave na javni poziv za prijavitelja (partnera/e) (izdan od Ureda       državne uprave u jedinicama područne samouprave);

-          Ispis internetske stranice iz Registra neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija;

-          Preslika ovjerenog statuta Prijavitelja;

-          Životopis i Ugovor kojim je reguliran rad na projektu novozaposlene mlade osobe (ukoliko dolazi do novog

zapošljavanja);

 

Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14, „Prijava na javni poziv – R.br. 216 „Udruge 2014. - NE OTVARATI“

 

Natječajna dokumentacija koja uključuje Upute za prijavitelje, Opisni obrazac prijave, Obrazac proračuna, Obrazac Izjave o partnerstvu, Obrazac životopisa – Europass, Obrazac ugovora, Obrazac za opisni izvještaj te Obrazac za financijski izvještaj sastavni je dio ovog Javnog poziva a nalazi se, kao i dodatni materijali (Poslovnik o provedbi programa sufinanciranja i radu povjerenstava za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine), na internet stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr

Javni poziv otvoren je do 31. ožujka 2014. godine.