Novosti

2015
Feb
11

Krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta

Krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta potpisalo je s poslovnim bankama ugovore o poslovnoj suradnji u programu "Kreditom do uspjeha 2014". Ugovori su potpisani za mjeru „Kreditom do uspješnog poslovanja“ u kojoj će Ministarstvo subvencionirati kamate na kredite poslovnih banaka kako bi malim poduzetnicima omogućili što povoljnije kredite i lakši pristup financiranju. Mjera je usmjerena za postizanje više razine kvalitete proizvoda i usluga, ali i za nesmetano nastavljanje poslovne aktivnosti poduzetnika.

Ministarstvo će subvencionirati kamate na kredite poslovnih banaka za 5 postotnih poena, a korisnici kredita prema ovom Ugovoru su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003., te profitne ustanove.

Osnovne karakteristike financiranja
  • Iznos kredita: 30.000,00 kuna do 200.000,00 kuna
  • Valuta kredita: kunski krediti
  • Namjena kredita: financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava
  • Način korištenja: kredit se u cijelosti isplaćuje na transakcijski račun klijenta
  • Rok povrata: do 4 godine, u što je uključen poček od maksimalno 6 mjeseci
  • Način povrata: u ratama ili anuitetima, mjesečno, tromjesečno ili prema dogovoru s klijentom
  • Instrumenti osiguranja: krediti se mogu odobriti uz operativne instrumente osiguranja poslovnog subjekta i vlasnika (zadužnice i mjenice)
  • Visina jamstva: do 1:1,5 odobrenog kredita

Kreditni program se ne odnosi na poslovne subjekte koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ili u postupku stečaja i likvidacije, sukladno odredbama Stečajnog zakona.

* kamatna stopa umanjuje se u slučaju ugovaranja jamstva HAMAG BICRO
* kamatu od 5 postotnih poena subvencionira Ministarstvo, a razliku od visine ukupne kamatne stope banka zaračunava Korisniku kredita